Privacy Statement

Privacy Statement

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle site bezoeken, transacties en overeenkomsten met assieraden – termonde & uitvaart – termonde.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

assieraden – termonde & uitvaart – termonde. verwerkt uw persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

• Toestemming van de betrokken persoon ( overeenkomsten )
• Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
• Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen

Doeleinden van verwerking

assieraden – termonde & uitvaart – termonde. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
• administratieve handelingen

assieraden – termonde & uitvaart – termonde. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld naar aanleiding van een overeenkomst of u heeft deze al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We kunnen een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Wij registreren geen persoonlijke gegevens. Onze verkoop gaat telefonisch of persoonlijk mocht u wel een mail sturen dan wissen wij deze na de transactie.

Verstrekken van persoonsgegevens

assieraden – termonde & uitvaart – termonde. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan assieraden – termonde & uitvaart – termonde. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met assieraden – termonde & uitvaart – termonde. Daarnaast gebruikt assieraden – termonde & uitvaart – termonde uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Social Media Buttons

assieraden – termonde & uitvaart – termonde. maakt gebruik van Social Media Buttons op haar website.

Cookies

assieraden – termonde & uitvaart – termonde. maakt Geen gebruik van Cookies. Echter.

Links naar andere websites o.a. facebook

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. assieraden – termonde & uitvaart – termonde. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

assieraden – termonde & uitvaart – termonde. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online diensten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.